top of page

MAIDIR LE TFI LOCAL LINK NA GAILLIMHE

Is soláthraí seirbhíse iompair phoiblí tuaithe é TFI Local Link Gaillimh a oibríonn i réigiún na Gaillimhe in Éirinn. Tá sé mar phríomhaidhm againn réitigh iompair inacmhainne agus iontaofa a sholáthar don phobal áitiúil.

I measc ár seirbhísí tá seirbhísí ó dhoras go doras agus seirbhísí sceidealta chuig agus ó go leor ceann scríbe i gContae na Gaillimhe. Cuirimid táillí ísle ar fáil, rud a fhágann go bhfuil rochtain ag gach ball den phobal orthu. Ina theannta sin, cuirimid réitigh inrochtaineachta ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, ag cinntiú go bhfuil rochtain chomhionann ag gach duine ar sheirbhísí iompair.

Ag TFI Local Link Gaillimh, táimid tiomanta do sheirbhísí iompair atá sábháilte, compordach agus éifeachtach a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail.

Pat M for About Us.webp

CÚLRA NASC ÁITIÚIL TFI

LOCAL LINK GALWAY 024 copy.webp
LOCAL LINK GALWAY 027 copy.webp
LOCAL LINK GALWAY 110 copy.webp

Eascraíonn Local Link ón gClár Iompair Tuaithe (RTP) a seoladh sa bhliain 2007 chun cur leis an rath a bhí roimhe sin ar an Tionscnamh Iompair Tuaithe (RTI).  Cuireadh an RTI ar bun ar bhonn píolótach sa bhliain 2002 d'fhonn freastal ar riachtanas iompair, ó thaobh ilchuimsiú sóisialta agus cúrsaí pobail, nach raibh á sásamh.  Féachadh le RTI agus RTP le díriú go háirithe ar imeallú faoin tuath agus le feabhas ó thaobh cumas gluaisteachta, deis cuairte agus rannpháirtíocht pobail a thabhairt i gcrích do mhuintir na háite, go háirithe iad siúd is mó baol maidir le heisiamh sóisialta.  I rith na bliana 2013, cuireadh 224,158 turas feithicle ar fáil faoin gclár agus rinneadh 1.74 milliún turas paisinéara.

Go dtí Aibreán 2013 nuair a haistríodh an fhreagracht astu go dtí an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA), bhí RTI agus RTP faoin bhainistíocht ag Pobal.  Tá de fhreagracht faoin reachtaíocht ar an Údarás Náisiúnta Iompair, a cuireadh ar bun sa bhliain 2009, seirbhísí iompair poiblí do phaisinéirí a sholáthar.  Tá de thoradh ar an bhfreagracht as córas iompair slánchóirithe áitiúil faoin tuath a leagan ar an NTA, an bhainistíocht ar an RTP san áireamh, go ndearnadh an mhaoirseacht ar na seirbhísí iompair áitiúla agus tuaithe ar fad a thabhairt faoi choimirce aon eagraíocht amháin.  Fágann sin gur féidir ceangal níos fearr a chruthú idir seirbhísí iompair áitiúla faoin tuath agus seirbhísí bus agus iarnróid sceidealaithe.  Fágtar freisin gur féidir leis an NTA bearnaí maidir leis an soláthar seirbhíse a thabhairt chun suntais agus, de réir mar a bhíonn cistí ar fáil chuige sin, na bearnaí a líonadh ar an mbealach is éifeachtúla is féidir.

 

Roghnaíodh an RTP maidir lena chur faoi athbhreithniú Luach an Airgid faoi mar a gealladh a dhéanamh an tráth ar seoladh an Clár sa bhliain 2007. An Roinn Iompair a rinne an t-athbhreithniú i gcomhthéacs athbhreithniú de chuid an Rialtais ar chláir caiteachais phoiblí faoin Tionscnamh maidir le hAthbhreithniú ar Luach an Airgid agus ar Pholasaithe.  Foilsíodh an Tuarascáil i dtús na bliana 2012 tar éis a cur faoi bhráid an Rialtais.

Tá leagtha de chúram ar an Údarás Náisiúnta Iompair maoirseacht a dhéanamh maidir le moltaí na Tuarascála a chur i bhfeidhm agus, go háirithe, plean mionsonraithe a leagan amach maidir le hatheagar ar an RTP i ndáil lenar tugadh chun suntais mar gheall ar an Athbhreithniú Luach an Airgid.  Tá an plean sin dírithe ar 15 ceantar feidhme Local Link a chur ar bun ina mbeidh an dlús cinniúnach daonra agus na tréithe cuí a ghabhann le costas oibriúcháin inseasta i ndáil le gach Aonad.

The RTI and RTP, until April 2013, were managed by Pobal however this responsibility was transferred to the National Transport Authority (NTA). The NTA, established in 2009, has the statutory responsibility to procure public transport passenger services.  The placing of the responsibility for integrated local and rural transport with the NTA, including managing the RTP, has had the effect of consolidating the oversight of all State funded local and rural transport services. It enables the development of better links between local and rural transport services and scheduled bus and rail services. It also enables the NTA to identify gaps in service provision and, as funds become available, to fill those gaps gradually in the most effective way.

The RTP was selected for a Value for Money (VfM) review in line with a commitment given at the launch of the Programme in 2007. The Review was carried out by the Department of Transport in the context of the Government evaluation of public expenditure programmes under the ‘Value for Money and Policy Review Initiative’. The Report was published early 2012, following submission to Government.

The NTA has been tasked with overseeing the implementation of the recommendations of the Report and specifically with developing a detailed plan for an organisational restructuring of the RTP to address the findings of the VfM Review.  This plan concentrated on the establishment of 15 Local Link Areas of operation which will provide the appropriate critical mass of population and characteristics to sustain the running costs of each Unit.

bottom of page